Навiгацiя

Церковний календар

Новини / 18 марта - память мученика Конона Исаврийского / 18 марта - память мученика Конона Исаврийского

18 марта - память мученика Конона Исаврийского

18.03.2020

По на­сто­я­нию ро­ди­те­лей Ко­нон был об­ру­чен с де­вуш­кой по име­ни Ан­на, ко­то­рую по­сле свадь­бы он убе­дил остать­ся дев­ствен­ни­цей. Мо­ло­дые су­пру­ги жи­ли как брат с сест­рой, по­свя­тив се­бя все­це­ло Бо­гу. Свя­той Ко­нон при­вел к хри­сти­ан­ской ве­ре и сво­их ро­ди­те­лей. Его отец, свя­той Нестор, за об­ли­че­ние идо­ло­по­клон­ни­ков при­нял му­че­ни­че­скую кон­чи­ну.

Ра­но по­хо­ро­нив мать и же­ну, свя­той Ко­нон про­дол­жал слу­же­ние Бо­гу, це­ли­ком по­свя­тив се­бя мо­на­ше­ским тру­дам, по­сту и мо­лит­ве. В пре­клон­ном воз­расте свя­той по­движ­ник был про­слав­лен да­ром чу­до­тво­ре­ния. Бла­го­да­ря его про­по­ве­ди и чу­де­сам мно­гие языч­ни­ки об­ра­ти­лись ко Хри­сту.

Ко­гда в Ис­ав­рии на­ча­лись го­не­ния на хри­сти­ан, од­ним из пер­вых по­стра­дал свя­той Ко­нон. Его под­верг­ли же­сто­ким пыт­кам за от­каз при­не­сти жерт­ву идо­лам. Од­на­ко жи­те­ли Ис­ав­рии, узнав об ис­тя­за­ни­ях, ко­то­рым под­верг­ся свя­той, от­пра­ви­лись с ору­жи­ем в ру­ках на за­щи­ту му­че­ни­ка. Ис­пу­гав­шись на­род­но­го гне­ва, му­чи­те­ли бе­жа­ли, а ис­ав­ряне на­шли му­че­ни­ка из­ра­нен­но­го и окро­вав­лен­но­го на ме­сте пы­ток. Свя­той Ко­нон жа­лел о том, что не удо­сто­ил­ся при­нять му­че­ни­че­скую кон­чи­ну за Гос­по­да.

Спу­стя два го­да свя­той Ко­нон мир­но скон­чал­ся и был по­гре­бен ря­дом со сво­и­ми ро­ди­те­ля­ми и же­ной.

Молитвы

Тропарь мученику Конону Исаврийскому, глас 4

Я́ко де́вственника преди́вна/ и му́ченика непоколеби́ма,/ блаже́ннаго страда́льца,/ на бе́сы власть прие́мшаго,/ Ко́нона пе́сньми восхва́лим и к нему́ возопии́м:/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак мученику Конону Исаврийскому, глас 3

Чистото́ю я́ко а́нгел на земли́ пожи́в, отону́дуже собесе́дник а́нгелом бы́ти сподо́бился еси́, и роди́тели ко Христо́ву позна́нию приве́л еси́, и, еди́наго Бо́га в Тро́ице испове́дав, пострада́л еси́ до кро́ве, му́чениче Ко́ноне, моли́ Его́ непреста́нно о все́х на́с.

Молитва первая мученику Конону Исаврийскому

Святы́й му́чениче Ко́ноне! При́зри с небе́снаго черто́га на тре́бующих твоея́ по́мощи и не отве́ргни проше́ний на́ших, но, я́ко при́сный благоде́тель и хода́тай на́ш, моли́ Христа́ Бо́га, да, человеколюби́в и многоми́лостив сы́й, сохрани́т на́с от вся́каго лю́таго обстоя́ния: от тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни. Да не осу́дит на́с гре́шных по беззако́нием на́шим, и да не во зло́ обрати́м блага́я, да́руемая на́м от Всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ заступле́ния. Да моли́твами твои́ми да́ст на́м Госпо́дь ми́р по́мыслов, воздержа́ние от па́губных страсте́й и от вся́кия скве́рны и да укрепи́т во все́м ми́ре Свою́ Еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь, ю́же стяжа́л е́сть честно́ю Свое́ю Кро́вию. Моли́ся приле́жно, святы́й му́чениче, да благослови́т Христо́с Бо́г держа́ву, да утверди́т во святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви живы́й ду́х пра́выя ве́ры и благоче́стия, да вси́ чле́ны ея́, чи́стии от суему́дрия и суеве́рия, ду́хом и и́стиною покланя́ются Ему́ и усе́рдно пеку́тся о соблюде́нии Его́ за́поведей, да мы́ вси́ в ми́ре и благоче́стии поживе́м в настоя́щем ве́це и дости́гнем блаже́нныя ве́чныя жи́зни на небеси́, благода́тию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Додати коментар
Подiлитися: